.
Kết quả sau 01 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh In trang
26/04/2022 03:08 CH

Trong thời gian vừa qua, trên cơ sở Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 06/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết kuận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Qua 01 năm thực hiện, đến nay các cấp uỷ, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Chuyên đề năm 2022 của tỉnh về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng triển khai đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần đi vào nền nếp, qua đó đã góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các chỉ tiêu về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đều đạt và vượt so với cùng kỳ.

Ảnh sưu tầm
Ảnh sưu tầm

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề 2022 được triển khai nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo kế hoạch đề ra; đến nay, huyện đã mở 34 lớp với hơn 2.380 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập, quán triệt (kể cả giáo viên các trường Mầm non, tiểu học và THCS, trường THPT và Bí thư, Phó bí thư, các chi hội cấp thôn).

Việc đăng ký nội dung học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên đã được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang đăng ký tên công việc cụ thể phát huy ý chí tự lực, tự cường; nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với vị trí việc làm và chức trách, nhiệm vụ được giao để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Qua triển khai, đến nay 100% cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đều xây dựng cam kết; cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy, chi bộ quản lý thì lưu giữ tại chi bộ để đánh giá việc thực hiện trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị công tác. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống yêu quê hương tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phòng phú và đảm bảo công tác phòng, dịch bệnh Covid-19. Chú trọng biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương; tích cực đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch…

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp, là động lực để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế; thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực được nêu tại Kế hoạch số 29-KH/HU, ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Trọng tâm là tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, trong đó chú trọng 3 nội dung “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, địa phương.

 Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Lượt xem: 27.328
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001770416
  •  Đang online: 40
  •  Trong tuần: 12.159
  •  Trong tháng: 34.605
  •  Trong năm: 408.701