.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức, học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên In trang
21/09/2021 09:10 SA

 

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/HU, ngày 03/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Ngày 20-21/9/2021 Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị đóng tại khu Trung tâm hành chính huyện.

Đồng chí Trần Phú Vinh - Ủy viên BTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện quán triệt chuyên đề
Đồng chí Trần Phú Vinh - Ủy viên BTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện quán triệt chuyên đề

Hội nghị được nghe báo cáo viên truyền đạt những nội dung Chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Trong đó, tập trung vào giới thiệu những nội dung cơ bản, giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nội dung chuyên đề gồm 02 phần: phần thứ nhất là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phần thứ hai là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

 Cán bộ, đảng viên tham học tập, quán triệt
Cán bộ, đảng viên tham học tập, quán triệt

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thực hiện tốt chuyên đề trên là một trong những giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đam Rông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, tinh thần, trách nhiệm, đồng lòng tuyên truyền, góp sức nhằm góp phần sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống; đồng thời, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19 hiện nay, việc tổ chức học tập, quán triệt được triển khai với hình thức phù hợp theo từng nhóm cơ quan, đơn vị, đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác phòng, chống dich bệnh Covid-19.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Lượt xem: 803
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001770341
  •  Đang online: 36
  •  Trong tuần: 12.084
  •  Trong tháng: 34.530
  •  Trong năm: 408.626