.
Đam Rông: Kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” In trang
06/06/2024 07:34 SA

 

Sau khi Ban Bí thư (khóa XII) ban hành Kết luận 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 tiếp tục thực hiện hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Kết luận số 49-KL/TW đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ đổi mới; qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội trong việc phát huy vai trò công tác khuyến học, khuyến tài, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng xã hội học tập, chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

trao-hoc-bong-cho-hoc-sinh-vuot-kho-tai-dai-hoi-khuyen.jpg
trao-hoc-bong-cho-hoc-sinh-vuot-kho-tai-dai-hoi-khuyen.jpg

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, quyết định và các văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả Kết luận số 49-KL/TW.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã định hướng và chỉ đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kết luận số 49-KL/TW và các văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện của các cấp về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể  chính  trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị tập huấn, tọa đàm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; thông qua các hội nghị của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ; phát thanh trên hệ thống truyền thanh từ huyện tới cơ sở; thường xuyên đưa tin, bài, kịp thời phản ánh những kết quả thực hiện chương trình “Xây dựng xã hội học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Công dân học tập”; đăng tải các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập lên trang Thông tin điện tử của huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Hội Khuyến học huyện xây dựng Chương trình phối hợp liên ngành: Chương trình phối hợp số 02/CTPH-LN, ngày 15/9/2022 giữa Hội Khuyến học - Hội Cựu chiến binh - Hội Liên hiệp Phụ nữ - Liên đoàn Lao động - Hội Nông dân - Đoàn TNCS HCM - Hội Cựu giáo chức - Hội Người cao tuổi về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các tổ chức chính trị xã hội, các Hội quần chúng giai đoạn 2022 - 2026; Chương trình phối hợp liên ngành số 01/CTPH-LN, ngày 15/9/2022 giữa Hội Khuyến học - Phòng GD&ĐT - Phòng VH&TT - Trung tâm VHTT&TT - Phòng LĐTB&XH - Phòng NN&PTNT - Phòng TCKH - Trung tâm GDNN-GDTX về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các ngành cấp huyện giai đoạn 2022 - 2026.

Các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, phát động phong trào thi đua hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến từng thành viên, hội viên; lồng ghép các kỳ đánh giá sơ kết, tổng kết chương trình công tác để đánh giá kết quả học tập của từng cá nhân hội viên góp phần xây dựng xã hội học tập; các cơ quan, ban ngành, tổ chức và doanh nghiệp đưa nội dung khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vào kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm.

phat-dong-tuan-le-huong-ung-hoc-tap-suot-doi-nam-2023-.jpg
phat-dong-tuan-le-huong-ung-hoc-tap-suot-doi-nam-2023-.jpg

Nhằm phát triển công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện đảm bảo quy mô, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Hội Khuyến học huyện xây dựng, củng cố mạng lưới tổ chức Hội Khuyến học các cấp và phát triển hội viên trong các cộng đồng dân cư, trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang. Đến năm 2024, 08/08 xã có hội Khuyến học cơ sở; tổng số chi hội và ban khuyến học hiện có là 91 chi hội, với 8.275 hội viên (chiếm 14,51% dân số toàn huyện). Phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập đã phát huy hiệu quả, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Sự phối hợp giữa các cấp Hội với cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thường xuyên, chặt chẽ; các loại hình Quỹ khuyến học triển khai được các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng.

Kịp thời củng cố kiện toàn BCH Hội khuyến học các xã, cơ quan, đơn vị khi có thay đổi nhân sự. Chỉ đạo UBND huyện ban hành các quyết định thành lập và công nhận Ban Giám đốc 08 Trung tâm Học tập cộng đồng các xã, cơ quan, đơn vị; hàng năm ban hành các quyết định kiện toàn Ban Giám đốc các Trung tâm Học tập cộng đồng (nếu có thay đổi, điều chỉnh nhân sự). Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện tổ chức đánh giá, xếp loại các Trung tâm Học tập cộng đồng theo quy định.

Chỉ đạo Hội Khuyến học huyện và Hội Khuyến học các xã, cơ quan, đơn vị hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thành lập Hội. Đến nay, Hội Khuyến học huyện và Hội Khuyến học 8/8 xã đã có quyết định thành lập và đã tổ chức 3 kỳ Đại hội.  Các cơ quan, đơn vị cấp huyện đã triển khai xây dựng “Đơn vị học tập” theo đúng tinh thần Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học huyện thành lập tổ kiểm tra, đánh giá và tham mưu UBND huyện công nhận kết quả.

Đối với các Trung tâm học tập cộng đồng: củng cố, phát triển các Trung tâm học tập cộng đồng; kiện toàn, nâng cao năng lực của bộ máy làm việc của Trung tâm; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí kinh phí hoạt động; tổ chức khảo sát trình độ, nhu cầu học tập của cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn để lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp; vận động những người có kinh nghiệm, kiến thức, chuyên môn tham gia vào các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng.

Các cơ sở giáo dục làm nhiệm vụ giáo dục thường xuyên: Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong các trường phổ thông nhằm giáo dục học sinh tinh thần ham học, năng lực tự học, khả năng tự nghiên cứu để học tập suốt đời có hiệu quả; tổ chức giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được duy trì vững chắc và từng bước được nâng lên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban, ngành từ huyện đến cơ sở bám sát Chỉ thị để hành động, thực hiện việc huy động các nguồn lực, xây dựng cơ sở vật chất, chỉ đạo ngành giáo dục phân công điều động cán bộ, giáo viên phục vụ kịp thời có hiệu quả cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Toàn huyện có 31/36 trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỉ lệ 86% (09 trường MN, 11 trường TH, 9 trường THCS và 02 trường THPT). Hệ thống trường lớp được mở rộng đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Công tác kiên cố hoá trường lớp tiếp tục được thực hiện rộng khắp ở các ngành học, bậc học, các vùng trong địa bàn và được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng. Cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ dạy và học tiếp tục được đầu tư, bổ sung và cung cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Từ năm 2019 đến nay, huyện đã tranh thủ nguồn hỗ trợ từ các chương trình, dự án và từ ngân sách Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hơn 2262 lượt cán bộ, công chức, viên chức.Công tác đào tạo, bồi dưỡng lao động nông thôn trong 05 năm qua, toàn huyện có 1.227 lượt lao động nông thôn được đào tạo nghề, trong đó có 832 lượt người có việc làm; số công nhân lao động được đào tạo nghề: 344 lượt người.

Lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện hằng năm giao đủ kinh phí hoạt động cho các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện theo tinh thần Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND, ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chỉ đạo Hội Khuyến học phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định số 677/QĐ-TTg, ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”, Quyết định số 387/QĐ-TTg, ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”; Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT, ngày 11/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tỉnh; Thông tư 25/2023/TT-BGDĐT, ngày 27/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh. Đến nay, toàn huyện có 17.889 công dân đạt “Công dân học tập”; 8/8 xã được công nhận cộng đồng học tập cấp xã, 22 đơn vị, doanh nghiệp được công nhận “Đơn vị học tập”.

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, hội viên chủ động giao lưu học tập, nghiên cứu các văn bản, tài liệu giáo dục và tham khảo các phương pháp giáo dục tiên tiến thông qua mạng Internet.

Nhìn chung, sau 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW Công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên, hội viên, quần chúng Nhân dân về sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và Hội khuyến học tổ chức kịp thời, cụ thể và thiết thực. Hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, được các cấp chính quyền quan tâm triển khai thực hiện, được các ngành, đoàn thể, hội khuyến học và toàn thể Nhân dân chung tay, hưởng ứng thực hiện đạt kết quả cao. Chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn huyện Đam Rông. Hội Khuyến học các cấp, các Trung tâm học tập cộng đồng thường xuyên được củng cố, chất lượng hiệu quả hoạt động được nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những hạn chế như: Một số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Công tác tham mưu, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo về tổ chức hoạt động còn hạn chế, chưa chặt chẽ, có lúc chưa được quan tâm đầy đủ.Hoạt động của Hội Khuyến học các xã, cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, tính vụ việc; công tác triển khai hoạt động còn lúng túng. Công tác xã hội hoá giáo dục có mặt chưa thực sự đáp ứng yêu cầu trong tình hình giáo dục hiện nay. Nhận thức, trách nhiệm của một bộ phận nhân dân trong cộng đồng về việc chung tay, góp sức chăm lo cho sự nghiệp giáo dục còn hạn chế.

Bài học kinh nghiệm:  Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn huyện. Cần thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự tham gia của toàn xã hội. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và Hội khuyến học các cấp trong việc triển khai thực hiện. Cần thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, HĐND và UBND các cấp trong việc đề ra các chủ trương, chính sách, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã hội nhằm kịp thời đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác đăng ký, đánh giá công nhận các mô hình học tập hàng năm nhằm tạo động lực đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các địa phương, cơ quan, đơn vị, dòng họ, gia đình, khu dân cư.

Đưa các nội dung khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập thành các tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm.

Chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân, các các đoàn thể chính trị - xã hội về tầm quan trọng và sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện, tạo ý thức cộng đồng trách nhiệm, chung tay, góp sức của toàn xã hội và ý thức của mỗi người dân đối với công tác này.

Sự chủ động, tâm huyết của các dòng họ, hội đồng hương... là yếu tố quan trọng trong phong trào xây dựng "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", “Hội đồng hương học tập”, để động viên các con, cháu không ngừng cố gắng trong học tập và rèn luyện, tạo tiền đề để xây dựng “Gia đình học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập”“Công dân học tập”.

Lan Trương

 

Lượt xem: 41
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001770562
  •  Đang online: 41
  •  Trong tuần: 12.305
  •  Trong tháng: 34.751
  •  Trong năm: 408.847