.
Ghi nhận trong thi hành Điều lệ Đảng In trang
15/03/2024 08:02 SA

Việc thi hành nghiêm túc Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã tạo bước đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của các cấp ủy Đảng. Tạo cơ sở quan trọng để các cấp ủy Đảng phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng hiện có 16 đảng bộ cấp trên cơ sở; 2 đảng bộ cơ sở trực thuộc, 747 tổ chức cơ sở đảng; 3.011 chi bộ trực thuộc và 48.772 đảng viên.

Từ năm 2011 đến nay, việc thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng là nền tảng, cốt lõi trong chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên ở Lâm Đồng. Việc thi hành nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng đã bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và công an, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Để có được kết quả trên, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng bộ còn là nhờ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời ban hành các chủ trương, định hướng lớn về xây dựng Đảng, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kịp thời sửa đổi các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng cho phù hợp với thực tiễn. Trên cơ sở đó các cấp ủy, tổ chức Đảng bám sát cương lĩnh, Điều lệ và các nghị quyết của Đảng, nhất là những nhiệm vụ mang tính nguyên tắc, xuyên suốt của Đảng để phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức Đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, việc thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay vẫn còn những hạn chế nhất định và được Tỉnh ủy Lâm Đồng nhìn nhận rõ. Trong đó phải kể đến việc phổ biến, tuyên truyền, triển khai và tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, thi hành Điều lệ Đảng ở một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng chưa thường xuyên hoặc quán triệt mang tính thông báo, vẫn còn tình trạng làm rầm rộ lúc triển khai ban đầu, chưa chú trọng đi sâu, kỹ; chưa thường xuyên kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm dẫn đến còn hạn chế, lúng túng khi thực hiện trong thực tiễn. Một số tổ chức Đảng, đảng viên chưa nắm sâu, kỹ Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương nên quá trình vận dụng thực hiện còn lúng túng. Một bộ phận cấp ủy viên, đảng viên chưa chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên. Nguyên tắc tập trung dân chủ có nơi, có lúc thực hiện chưa nghiêm, còn xảy ra vi phạm. Công tác tự kiểm tra, tự khắc phục vẫn là khâu yếu; giám sát để ngăn ngừa vi phạm chưa hiệu quả; nhiều vi phạm chưa được phát hiện kịp thời; đấu tranh với những vi phạm vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát còn chưa nghiêm.

Lý giải về những hạn chế trên, bên cạnh những nguyên nhân khách quan thì còn có nhiều nguyên nhân chủ quan. Đó là việc một số cấp ủy, tổ chức Đảng nhận thức chưa đầy đủ về việc thực hiện Điều lệ Đảng, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hướng dẫn của cấp trên. Vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi chưa được phát huy đầy đủ. Tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình của một số cán bộ, đảng viên có lúc chưa cao...

Nhìn lại kết quả việc thi hành Điều lệ Đảng những năm qua, Tỉnh uỷ Lâm Đồng cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm nhất định. Đó là việc cần thường xuyên bám sát cương lĩnh, Điều lệ và các nghị quyết của Đảng, nhất là những nhiệm vụ mang tính nguyên tắc, xuyên suốt của Đảng; nắm chắc tình hình và chủ động cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Điều lệ Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cho phù hợp với thực tế.

Coi trọng công tác nghiên cứu, cụ thể hóa Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ cấp ủy, tổ chức Đảng, bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng. Trong tổ chức thi hành cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Điều lệ Đảng.

Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, hướng dẫn của Đảng phù hợp với tình hình phát triển của xã hội.

Kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, liên thông giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong tổ chức, triển khai, thực hiện Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.

Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là trong cấp ủy các cấp, gắn với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò và sức mạnh của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Việc nhìn nhận đánh giá kỹ những mặt mạnh, điểm yếu trong thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu là cơ sở để Tỉnh ủy Lâm Đồng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Đồng thời có những đề xuất sửa đổi, bổ sung với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ mới.

Lượt xem: 129
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001849765
  •  Đang online: 31
  •  Trong tuần: 2.800
  •  Trong tháng: 36.323
  •  Trong năm: 488.050