.
Hiệu quả từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới In trang
30/12/2021 04:04 CH

10 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ Công an tỉnh tuyên truyền phòng, chống ma túy ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Cán bộ Công an tỉnh tuyên truyền phòng, chống ma túy ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

• THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC LÃNH, CHỈ ĐẠO

 

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 09-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 37-KH/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, đồng thời tổ chức quán triệt, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Theo đó, UBND tỉnh cũng kiện toàn, sáp nhập các ban chỉ đạo thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; Ban Chỉ đạo tỉnh gồm 23 thành viên (nay là Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc); Ban Chỉ đạo của các huyện, thành phố cũng được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. 

 

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị và các bộ, ngành về các nhiệm vụ chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phòng, chống tội phạm; bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới… UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp; các đơn vị, địa phương kịp thời xây dựng các mô hình điểm về phòng, chống tội phạm để phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hàng năm; tổ chức ký kết giao ước thi đua học tập, đuổi kịp và vượt các điển hình tiên tiến. Hàng năm tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm tiếp theo. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên cũng tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp công tác dân vận, nghị quyết liên tịch về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, các lực lượng bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tự quản làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

• XÂY DỰNG THẾ TRẬN AN NINH NHÂN DÂN VỮNG CHẮC 

 

Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 09 được tổ chức đồng bộ, thường xuyên, liên tục, bằng nhiều nội dung và cách thức đa dạng, phù hợp với đặc điểm từng vùng, miền, nhóm đối tượng, địa bàn, tầng lớp dân cư. Quá trình triển khai ở cơ sở đã lồng ghép việc tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các hoạt động tuyên truyền khác để kịp thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân; chú trọng cổ vũ, động viên, biểu dương gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến thực hiện phong trào. 10 năm qua, bên cạnh các hoạt động thường xuyên, tỉnh cũng đã tổ chức hàng chục đợt cao điểm phát động quần chúng tham gia tấn công trấn áp tội phạm về trật tự xã hội, thu hút hàng vạn người tham gia. Lực lượng công an đã gọi răn đe, đưa 2.798 đối tượng ra kiểm điểm trước dân. Các đoàn thể, khu dân cư đã nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ 18.288 người lầm lỗi tiến bộ, một số người sau khi được cảm hóa, giáo dục đã tham gia vào các lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; góp phần quan trọng phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa bàn dân cư.

 

Thống kê cho thấy, quần chúng đã phát hiện, cung cấp 19.142 tin có giá trị, giúp các lực lượng chức năng điều tra làm rõ 5.458/6.292 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó điều tra khám phá 367 vụ phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng (đạt 100%). Đồng thời, quần chúng cũng đã tích cực tham gia giúp đỡ lực lượng công an bắt và vận động ra đầu thú hơn 950 đối tượng có lệnh truy nã. Qua 10 năm, đã vận động quần chúng nhân dân giao nộp 46 khẩu súng quân dụng, 42 súng thể thao, 122 súng săn, 1.285 súng tự chế, 1.459 công cụ hỗ trợ, 775 vũ khí thô sơ và 6.521 viên đạn các loại, 15kg đạn chì, 32,5kg thuốc nổ…

 

Nhiều mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được hình thành và xây dựng thông qua hoạt động thực tế ở các địa phương, các cấp, ngành. Qua đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cũng đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, khu dân cư xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp, nhằm hạn chế, triệt tiêu nguyên nhân, điều kiện phạm tội; đặc biệt là đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Có thể khẳng định rằng, Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư sau 10 năm triển khai thực hiện ở Lâm Đồng đã góp phần rất lớn vào việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, khơi dậy và phát huy tính tích cực, tự giác của Nhân dân kết hợp với việc nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước.

 

NGUYỄN NGHĨA

Lượt xem: 465
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001770628
  •  Đang online: 62
  •  Trong tuần: 12.371
  •  Trong tháng: 34.817
  •  Trong năm: 408.913